Đội ngũ luật sư

Luật sư Lê Văn Xớt

Luật sư Lê Văn Xớt

0908.226.246
thetrong@luatsunguyenle.com

Lê Nguyễn Thế Trọng

Lê Nguyễn Thế Trọng

0908.226.246
thetrong@luatsunguyenle.com

Nguyễn Thị Yến Linh

Nguyễn Thị Yến Linh

0908.226.246
yenlinh@luatsunguyenle.com

Nguyễn Tiến Thông

Nguyễn Tiến Thông

0908.226.246
tienthong@luatsunguyenle.com

Võ Quốc Cương

Võ Quốc Cương

0908.226.246
quoccuong@luatsunguyenle.com

Nguyễn Trường Sơn

Nguyễn Trường Sơn

0908.226.246
truongson@luatsunguyenle.com